Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Bộ tài liệu các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016-2020 (kèm theo văn bản số 5842/BNN-VPĐP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)