Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của thành phố    
HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH (HUYỆN) (THỔ BÌNH)
HỒ SƠ TRÌNH THẨM TRA CỦA XÃ (THỔ BÌNH)
Văn bản số 242/SYT-KH ngày 01/03/2019 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 14, Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020
Hướng dẫn đánh giá, thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao
Hướng dẫn đánh giá, thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Hướng dẫn đánh giá, thực hiện các tiêu chí xã NTM của sở, ban, ngành
Hướng dẫn đánh giá, thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu của các bộ, ngành trung ương