Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Sơn Dương làm tốt công tác đào tạo nghề, góp phần thực hiện thành công tiêu chí Giáo dục và đào tạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sơn Dương là huyện miền núi phía nam của tỉnh Tuyên Quang, diện tích đất tự nhiên là 788 km2; toàn huyện có 32 xã và 01 thị trấn, là vùng chuyển tiếp giữa trung du và miền núi, rừng núi chiếm 3/4 diện tích đất tự nhiên. Là nơi sinh sống của 10 dân tộc gồm: Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Dao, Hoa, H’Mông, Sán Dìu, Mường, Ngán.