Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang toàn diện theo hướng hiện đại

Một trong những giải pháp quan trọng được xác định tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa X) về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là “Phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường”.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018

Để Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng một số ...

Xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả cao

Theo Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, tới nay cả nước có 3.289 xã (đạt 36,84%) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) (mục tiêu là ...