Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025 có 100 xã và 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)…

Thu hoạch hồ tiêu ở Đắk Lắk. (Ảnh: baodaklak.vn)

Theo đó sẽ tương ứng 100/152 xã; có 04/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tương ứng với 26,7%. Trong đó, có từ 01 đến 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2020; có 200 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thì các cấp uỷ đảng phải xem việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; nâng cao hơn nữa nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, bởi mục tiêu cuối cùng trong phát triển kinh tế xã hội cũng là đảm bảo nông thôn được tốt hơn. Đời sống bà con ở các vùng nông thôn được nâng cao hơn. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh hơn. Do vậy việc tỉnh, huyện phải hỗ trợ xã. Cụ thể xã nào thiếu tiêu chí gì thì tỉnh làm việc cụ thể với từng xã để từ đó có 1 lộ trình kế hoạch xây dựng các tiêu chí đó để thực hiện.

Được biết, tỉnh Đắk Lắk triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với các địa phương khác trong cả nước. Riêng các địa bàn miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao, tập quán canh tác lạc hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao…

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh; sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị; sự chung sức đồng lòng của người dân… sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Với quan điểm, xây dựng NTM là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, việc đạt chuẩn NTM chỉ là kết quả quan trọng ban đầu, các địa phương cần tiếp tục đầu tư xây dựng các tiêu chí ở mức cao hơn, bền vững hơn. Trong đó, không quá tập trung vào các tiêu chí xây dựng cơ bản, phải gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện thời gian qua, đồng thời hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk đã đề ra những mục tiêu cần phải thực hiện tốt như: tiếp tục kiện toàn các tổ chức làm công tác xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân nông thôn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và người dân; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chuyển đổi cây trồng ở nông thôn phù hợp với thay đổi của thời tiết. (Ảnh: baodaklak.vn)

Nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội phải cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các địa phương. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn (giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch tập trung...) theo hướng đảm bảo chất lượng thiết thực, hiệu quả, đồng bộ và gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Tỉnh cũng rà soát, xây dựng lộ trình các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn NTM, thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và NTM nâng cao. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế thống nhất huy động và bố trí đủ nguồn lực thực hiện Chương trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, trong đó, chú trọng khai thác được lợi thế của mỗi địa phương.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. Trọng tâm là thúc đẩy quá trình số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng NTM; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của chính quyền các cấp đối với xây dựng NTM.

Ngoài ra, Đắk Lắk cũng đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện đồng bộ các giải pháp môi trường ở nông thôn. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn; tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện triển khai các phong trào thi đua về xây dụng NTM./.

Bảo Châu/dangcongsanvn

Tin cùng chuyên mục