Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2019

1. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm chè liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên huyện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang

3. Mục tiêu:

- Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm chè.

- Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chè theo quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ được hình thành trên cơ sở liên kết giữa doang nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ trồng chè trong hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

4. Nội dung yêu cầu: Xây dựng mới chuỗi giá trị sản phẩm chè, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hướng dẫn tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

5. Phạm vi dự án: Thực hiện trên địa bàn 03 huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2020.

7. Đối tượng, điều kiện hồ sơ đăng ký:

- Đối tượng: Hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác và cá nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm chè.

- Điều kiện hồ sơ đăng ký:

+ Quy định tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

+ Về xây dựng thuyết minh dự án: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

8. Thời gian, nơi nhận hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ: Không quá 45 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Báo Tuyên Quang.

Nơi nhận: Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, Số 108 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 02073817261.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trân trọng thông báo./.

Tin cùng chuyên mục