Phấn đấu về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Hết năm 2019, Tuyên Quang dự kiến thêm 7 xã cán đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 37 xã. Năm 2020 có 10 xã đăng ký về đích nông thôn mới gồm, Thanh Tương (Na Hang); Phù Lưu, Minh Dân (Hàm Yên); Trung Hòa, Nhân Lý (Chiêm Hóa); Thắng Quân, Tứ Quận, Tiến Bộ (Yên Sơn); Hợp Thành, Thiện Kế (Sơn Dương). Qua rà soát, đã có xã Trung Hòa đạt 15 tiêu chí, 5 xã đạt 14 tiêu chí gồm Thắng Quân, Minh Dân, Tiến Bộ, Tứ Quận, Thiện Kế; 3 xã đạt 13 tiêu chí là Phù Lưu, Hợp Thành, Nhân Lý; xã Thanh Tương hiện đạt 11 tiêu chí.