Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020. Ngày 19/8/2019, UBND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020.