Phúc Yên xây dựng hạ tầng nông thôn

Xã Phúc Yên (Lâm Bình) đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức dân cải tạo hệ thống hạ tầng nông thôn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - ...

Con đường 4 thôn của nhân dân

“Đường 4 thôn” là tên do người dân 4 thôn Đại Đồng, Nà Bây, Khun Cang, Bản Cải, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) tự đặt để nói lên tinh thần đoàn kết đóng góp ...