Hồng Thái đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm hoàn thành vững chắc tiêu chí thu nhập

Nhằm hoàn thành mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, xã Hồng Thái đã tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, chủ động tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.