Hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có thay đổi rõ rệt ở nhiều lĩnh vực. Xác định đây là nhiệm vụ không có điểm kết thúc, giai đoạn tới, tỉnh xác định nâng tầm, hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, lấy nền tảng chính là sự ủng hộ, đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân.

Phát huy nội lực để thúc đẩy OCOP

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) được đánh giá là “cú hích” để phát triển kinh tế nông thôn vùng DTTS và miền núi. Nhưng để triển ...