Gắn du lịch với xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch nông thôn là giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững. Ngược lại, NTM là nền tảng hỗ trợ phát triển đa dạng, chất lượng, ổn định điểm đến. Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu, là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng NTM bền vững.

Bắc Giang: Điểm sáng huy động sức dân

Khi bắt tay thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM, Bắc Giang chỉ đạt bình quân 7,2 tiêu chí/xã. Đến nay, tỉnh có 100 xã đạt chuẩn, dự kiến hết năm ...