Triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thôn, bản làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019

Từ ngày 04/6 đến ngày 19/7/2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho 528 đại biểu đại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và đại diện Ban Phát triển thôn, bản của 33 xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.