Hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có thay đổi rõ rệt ở nhiều lĩnh vực. Xác định đây là nhiệm vụ không có điểm kết thúc, giai đoạn tới, tỉnh xác định nâng tầm, hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, lấy nền tảng chính là sự ủng hộ, đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân.

Nông thôn mới “chuyển mình”

Huyện Yên Sơn có 31 xã, thị trấn. Trong đó, có 12 xã đặc biệt khó khăn, 14 xã có thôn đặc biệt khó khăn. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), ...