Giảm nghèo bền vững từ OCOP

Nếu biết khai thác đúng tiềm năng, nhất là những sản phẩm đặc trưng thì nhiều địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn có những lợi thế nhất định trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hướng đi đúng từ cây lạc ở Phúc Sơn

Có điều kiện tự nhiên phù hợp cho phát triển cây lạc, đặc biệt về đất đai để phát triển sản xuất lạc hàng hóa. Những năm qua xã Phúc Sơn, huyện Chiêm ...

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...