Dấu ấn OCOP

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - gọi tắt là OCOP phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện, thành phố xây dựng được 1 sản ...

Chủ trương phù hợp, nông thôn đổi mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được coi là cuộc cách mạng trong thời kỳ đổi mới, được nhân dân đồng lòng thực hiện. Tại Tuyên ...

Hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn

Người dân ở khắp các địa phương trong tỉnh đã đóng góp sức người, sức của, hiến “đất vàng” để xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thành các tiêu chí nông ...

Gắn du lịch với xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch nông thôn là giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững. Ngược lại, NTM là nền tảng hỗ trợ phát triển đa dạng, chất ...