1. Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu vốn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
2. Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3. Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
4. Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
5. Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
6. Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
7. Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
8. Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
9. Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
10. Văn bản số 157/STTTT-KHTC ngày 20/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
11. Văn bản số 154/SGDĐT-KHTC ngày 13/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
12. Văn bản số 21/VPĐP-KHCS ngày 12/3/2019 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc đăng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2019
13. Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
15. Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020”