Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng nông thôn mới

Hội thi “Gia đình tiêu biểu chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018 lần đầu tiên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức đã mang lại nhiều thông điệp ý nghĩa. Từ đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi gia đình trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương.

Đẩy mạnh xử lý rác thải nông thôn

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tại nước ta còn gặp nhiều khó khăn như: Chưa có chính sách hỗ trợ các hoạt ...