Yên Sơn hoàn thiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Yên Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện 02 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2022 của huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM”. Đây là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Yên Sơn để hướng đến mục tiêu mới trong năm 2023.

Ngày hội quảng bá sản phẩm nông nghiệp xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn năm 2022

Thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Yên Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn; tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giúp nông dân phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị ở nông thôn có nhiều chuyển biến, tiến bộ và hoạt động có hiệu quả.

Đoàn thanh niên xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Năm 2022, huyện Yên Sơn triển khai xây dựng 102,3 km đường giao thông nông thôn. Trong đó: (Đường xã 23,3 km; đường trục thôn, liên thôn 48 km; đường nội đồng 31 km); xây dựng 11 cầu; 02 công trình thoát nước tại xã Lang Quán, Nhữ Khê; xây dựng 03 công trình trường học các cấp (01 trường Mầm non; 01 trường Tiểu học; 01 trường Trung học cơ sở); xây dựng mới, nâng cấp 11 nhà văn hóa thôn theo Nghị quyết 88/NQ-HĐND tỉnh (01 sửa chữa; 10 xây mới); thực hiện xóa 237 nhà tạm, nhà dột nát … Đến nay toàn huyện có 41 sản phẩm OCOP đã được công nhận từ 3 sao trở lên, 04 sản phẩm VietGAP và 10 nhãn hiệu sản phẩm.

Hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ nét; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt 100%, toàn huyện có 41 trường đạt chuẩn quốc gia, đến hết năm 2022 có 14/27 xã đạt chuẩn về trường học; mạng lưới y tế được củng cố và phát triển, 25/27 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,50%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 100%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 20,17%, hộ cận nghèo là 7,35%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông hộ. Đến hết năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/ngươi/năm. Toàn huyện hiện có 14/27 xã đạt chuẩn NTM, 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kế hoạch năm 2023 Yên Sơn sẽ có thêm 02 xã (Chiêu Yên và Xuân Vân) đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 16/27 xã; có thêm xã Phúc Ninh đạt chuẩn NTM nâng cao nâng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 4/27 xã.

Ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Yên Sơn còn một số khó khăn trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM như: công tác tuyên truyền xây dựng NTM ở một số địa phương chưa sâu, rộng; thực hiện quy hoạch NTM có nơi chưa sát với tình hình thực tế và chậm so với yêu cầu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa theo kịp phát triển của xã hội. Thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn cao. Sản xuất nông nghiệp chưa phát huy tốt lợi thế, tiềm năng. Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm, khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản chưa cao, giá trị gia tăng thấp; thực hiện hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa chưa nhiều, chưa bền vững; kinh tế tập thể hoạt động còn yếu, chưa phát huy hết vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với người sản xuất. Huy động nguồn lực xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn đã ban hành nghị quyết xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu tổng quát là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở vùng nông thôn. Cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Yên Sơn có 19/27 xã đạt chuẩn NTM, có ít nhất 06 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò chủ thể và trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM, nhất là vai trò “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chính quyền địa phương cần phải đẩy mạnh phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định những công việc liên quan đến lợi ích của dân trong xây dựng NTM. Phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết, công sức, nguồn vốn của mỗi người dân cùng với chính quyền địa phương trong thực hiện. Đồng thời tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở vùng nông thôn./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục