Tuyên Quang có thêm 01 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Theo kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, hết năm 2020 phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá tổ chức thực hiện kế hoạch ở các xã, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đã được bổ sung đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như vậy, năm 2020 tỉnh Tuyên Quang phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Thanh Tương, huyện Na Hang; xã Trung Hòa và xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa; xã Phù Lưu và xã Minh Dân, huyện Hàm Yên; xã Thắng Quân, xã Tứ Quận và xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn; xã Hợp Thành và xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương và bổ sung thêm xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn.

Kết quả đánh giá đến hết năm 2019, xã Tân Tiến đã hoàn thành 12/19 tiêu chí xã nông thôn mới và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành 07 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 5 - trường học; Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 15 - Y tế; Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm.

Để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân Tiến cần huy động tổng nguồn lực là 26.779 triệu đồng (Theo Quyết định số 221/QĐ-UBND), bao gồm: Ngân sách nhà nước: 14.030 triệu đồng (trong đó: Vốn chương trình nông thôn mới trung ương 6.548 triệu đồng; Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh: 200 triệu đồng; ngân sách huyện: 2.282 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 5.000 triệu đồng); vốn huy động vốn tài trợ và nguồn vốn hợp pháp khác: 3.900 triệu đồng; vốn Quỹ vì người nghèo tỉnh, huyện; huy động nguồn vốn khác để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo: 825 triệu đồng; vốn lồng ghép (Chương trình đầu tưu phát triển mạng lưới y tế cơ sở sử dụng vốn ADB): 4.479 triệu đồng và huy động nhân dân đóng góp: 3.545 triệu đồng.

Với mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong năm 2020, cán bộ và nhân dân xã Tân Tiến đã và đang quyết tâm phấn đấu, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới cần củng cố hoàn thiện và các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt: Hoàn thành rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và thực hiện cắm mốc quy hoạch; bê tông hóa 5,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 02 công trình ngầm tràn liên hợp; xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), nhà văn hóa, sân thể thao xã và trang cấp thiết 07 nhà văn hóa thôn; nâng cấp, cải tạo chợ trung tâm xã, đài truyền thanh cơ sở; thực hiện xóa 34 nhà tạm, dột nát; xây dựng trạm y tế xã, 01 nghĩa trang tập trung và công trình trụ sở làm việc của xã.

Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh thực hiện ở xã Tân Tiến (nguồn: Iternet)

Đồng chí Lý Minh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Tiến cho biết: Với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Tiến đã đạt những kết quả đáng mừng. Cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Hiện nay 100% số hộ trong xã đã được sử dụng điện ổn định từ mạng lưới điện quốc gia, đảm bảo thường xuyên an toàn đạt 100%. Hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng đáp ứng tưới nước chủ động cho 143,3/143,3 ha diện tích đất trồng lúa. Cơ sở hạ tầng thương mại được đầu tư xây dựng với 01 chợ trung tâm (họp 3 phiên/tuần), 03 cửa hàng tồng hợp đạt chuẩn quy định. 7/7 thôn có điểm truy cập internet, tạo thuận lợi để người dân kịp thời nắm bắt được các thông tin, nghiên cứu, vận dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Toàn xã, còn 105/1.104 hộ nghèo, chiếm 9,51%; hộ cận nghèo giảm còn 23,82%.

Các thiết chế văn hóa như quy ước, hương ước cộng đồng được triển khai có hiệu quả, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã. Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nếp sống văn hóa mới được thực hiện sôi nổi trong nhân dân. Toàn xã hiện có 14/14 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, chiếm tỷ lệ 100%.

Đồng chí Trưởng Ban quản lý tiếp tục nhấn mạnh, để xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, Ban Chỉ đạo xã chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án sản xuất hàng hóa, phát triển các vùng chuyên canh, gắn với thị trường tiêu thụ.

Quyết tâm phấn đấu xã Tân Tiến hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là mong mỏi từ lâu của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Tiến, đó là khẳng định của đồng chí Lý Minh Hiếu, Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã. Tin tưởng rằng, toàn Đảng, toàn dân xã Tân Tiến sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, tạo nền tảng vững chắc xây dựng quê hương Tân Tiến không ngừng phát triển, thực sự là “Miền quê đáng sống” gắn với việc hình thành những khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới và từng bước tiến tới những mục tiêu lớn hơn là hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục