Tuyên Quang ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 07 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc ban hành “Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020”.

Vùng sản xuất chè VietGAP tại thôn 3 Làng Bát, xã Tân Thành, Hàm Yên.

Theo đó, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo quy định; đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và đạt chuẩn một trong năm tiêu chí đánh giá, cụ thể: Kiểu mẫu về Tổ chức sản xuất (với 03 chỉ tiêu đánh giá); kiểu mẫu về Giáo dục – Y tế (với 03 chỉ tiêu đánh giá); kiểu mẫu về Văn hóa - Du lịch (với 02 chỉ tiêu đánh giá);  kiểu mẫu về Môi trường (với 05 chỉ tiêu đánh giá); kiểu mẫu về An ninh trật tự (với 02 chỉ tiêu đánh giá); kiểu mẫu về Hành chính công (với 02 chỉ tiêu đánh giá)

Là nội dung tiêu chí được áp dụng lần đầu trên địa bàn tỉnh, với việc cụ thể hóa nội dung đánh giá chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn gắn với việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, văn minh; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở nông thôn gắn với phát triển du lịch; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thực hiện tốt quy định về hành chính công,… nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, để diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại, trở thành những “Miền quê đáng sống”.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thẩm định, nắm bắt tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở và đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện; giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trên cơ sở các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực chủ động chỉ đạo triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã và nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành.


Nhà văn hóa thôn Đon Thài, xã Côn Lôn, huyện Na Hang

Với việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu để áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thể hiện quan điểm “Xây dựng xã nông thôn mới” là mục tiêu phấn đấu liên tục, không ngừng và chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã, đặc biệt đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và là giải pháp để phát huy hiệu quả hơn nữa “vai trò chủ thể” của người dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục