Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn

Khi áp dụng Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, thực tiễn tại các địa phương ở Tuyên Quang cho thấy còn nhiều khó khăn. Lũy kế đến hết năm 2022 toàn tỉnh dự kiến có 62/122 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (chiếm 50,82%); 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; tiêu chí bình quân nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,12 tiêu chí/xã. NTM ở Tuyên Quang khó chồng khó, khi đồng thời phải nâng các tiêu chí theo cách đánh giá mới, đồng thời phấn đấu thêm huyện Sơn Dương đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Thành Long dồn sức về đích nông thôn mới

Thành Long là 01 xã của huyện Hàm Yên với trên 85% đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao, đời sống của người dân còn ...