Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn cho cán bộ xã, thôn làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày 08/5/2023, tại Nhà khách Minh Thanh, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, ít nhất 80% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Trong khuôn khổ kế hoạch, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục chiêu sinh 05 xã trên địa bàn huyện Sơn Dương: Tam Đa, Tú Thịnh, Tân Thanh, Trung Yên, Lương Thiện với 67 học viên, đại diện cho Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã (01 người/xã) và Ban Phát triển thôn thuộc 05 xã (01 người/thôn) tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Kế thừa những kết quả đã đạt được giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, ban hành nghị quyết, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn để thực hiện Chương trình. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được trao đổi một số kiến thức: Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp và việc đánh giá, công nhận và thu hồi nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; Cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới; Vai trò và phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng nông thôn mới; Các vấn đề về xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản; Công tác theo dõi - đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân.

Bà  Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Bộ phận Truyền thông - Thông tin và Tập huấn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham gia giảng bài tại lớp tập huấn

Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương.

Với những kiến thức do các đồng chí giảng viên tham gia giảng dạy truyền tải tại Hội nghị sẽ giúp cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, thôn nắm rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, nắm bắt được cách thực hiện các nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, từ đó phát huy vài trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Tin tưởng sau Lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã, thôn sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời hệ thống các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại cơ sở./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục