Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ với phong trào xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá luôn xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Xuất phát từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Theo bà Hà Hướng Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ cho biết  "Trong hoạt động, Ủy ban MTTQ thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM bằng việc làm cụ thể như: Thực hiện phong trào "Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; thành lập các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xóa đói giảm nghèo; xây dựng tuyến đường hoa... Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ đã vận động người dân tham gia hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng... "

Đồng thời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về giao thông, y tế, nhà ở dân cư, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm...Trong đó nổi bật là kết quả thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư: Ủy ban MTTQ thành lập 05 tổ rà soát nhà tạm, dột nát trên địa bàn, với việc làm cụ thể như: Tổ chức cho nhân dân đăng ký thực hiện xóa nhà tạm, dột nát; Tổ chức rà soát, thẩm định, lập danh sách đề xuất cấp trên xem xét thẩm định và bố trí nguồn hỗ trợ thực hiện; Phối hợp các tổ chức vận động các hộ chủ động bố trí các điều kiện, nguồn lực và tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở theo danh sách được phê duyệt; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch và báo cáo tiến độ hàng tháng; Thiết lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, hồ sơ quyết toán theo quy định; Tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ đảm bảo kịp thời. Trước đó, toàn xã có 1.050/1.396 hộ hộ có nhà ở đạt tiêu chí theo tiêu chí Bộ xây dựng đạt tỷ lệ 75,2%; có 346 nhà ở chưa đạt chuẩn trong đó có 62 nhà thuộc diện nhà ở tạm, dột nát phải xóa trong năm 2021 và 2022. Với những nỗ lực của các cấp, các ngành trong đó có vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ và chính quyền xã, đến cuối năm 2022 xã Hùng Mỹ không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định là 84,7% (1.196/1.411 hộ), toàn xã có 202 nhà đạt 02 cứng, 01 cứng, xã đạt tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư.

Xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hùng Mỹ

Để đạt được kết quả đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với tổ chức chính trị xã hội khác trong xã như Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... và các doanh nghiệp, các quỹ hỗ trợ người dân thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát như: Ngân hàng Agribank hỗ trợ 20 nhà, Quỹ vì người nghèo tỉnh sửa chữa nâng cấp 03 nhà; Ban Dân tộc và miền núi hỗ trợ 07 nhà, Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 05 nhà, Công an huyện hỗ trợ 01 nhà, Liên đoàn lao động huyện 01 nhà, Hội Nông dân huyện 01 nhà, Hội CCB huyện 01 nhà, Đoàn thanh niên huyện 01 nhà. Ngoài ra, trong năm 2022 thực hiện từ nguồn của Bộ Công an 02 nhà, Hội Cựu chiến binh tỉnh 01 nhà, Hội liên hiệp phụ nữ huyện 01 nhà. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập và duy trì thực hiện có hiệu quả 24 tổ và 02 nhóm tự quản thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, thực hiện vệ sinh vào ngày 25 hàng tháng, kết hợp thực hiện phân loại, xử lý rác tại chỗ, thực hiện làm gạch sinh thái để xây dựng các công trình như bồn hoa…đến nay 80% các tổ hoạt động đi vào nề nếp, thường xuyên có hiệu quả.

Đánh giá về các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ông Ma Đình Sắc, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá khẳng định: “Thành công lớn nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của đại đa số người dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó vai trò chủ thể của người dân được phát huy, chủ động tham gia đóng góp ngày công; sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của cả hệ thống chính trị, nhất là cán bộ thôn, bản đã tạo sự chuyển biến lớn cho Chương trình, thống nhất nhận thức “Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, người dân là chủ thể”.

Minh chứng cho những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã Hùng Mỹ triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM năm 2022. Kết quả, có 97,7% người dân thể hiện sự hài lòng về những kết quả xây dựng NTM của xã, trong đó người dân rất hài lòng về công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể về xây dựng NTM. Đây là cơ sở quan trọng cho Ủy ban MTTQ tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tham gia và giữ vững các tiêu chí xây dựng xã NTM, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao./.

 

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục