Mặt trận Tổ quốc các cấp với Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào, hoạt động tại các khu dân cư đã phát huy hiệu quả tích cực, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở cơ sở với nhân dân.

Nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ngày 23/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của chính quyền và khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ngay khi Đề án được triển khai đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện, nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của nhân dân. Tạo sức mạnh đại đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ, chủ động của người dân trong thực hiện  các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại” trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, Mặt trận Tổ quốc  các cấp đã tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các nguồn tài trợ, Mặt trận Tổ quốc  các cấp đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 387 nhà ở, trong đó làm mới 356 nhà, sửa chữa 31 nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 62 tỷ đồng; hỗ trợ trên 43 nghìn ngày công lao động giúp hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở.

MTTQ xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đồng hành cùng người dân trong việc làm nhà và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn quỹ Vì người nghèo

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh triển khai có hiệu quả các mô hình, dự án về phát triển sản xuất như: mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo tại xã Kim Quan huyện Yên Sơn và xã Kiên Đài huyện Chiêm Hóa. Phối hợp xây dựng Dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ chăn nuôi bò cho người H’Mông tại 6 xã của huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương; tổ chức giám sát 130 cuộc trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; hoàn thành việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiến 14.093m2 đất, đóng góp 3,8 tỷ đồng, trên 29 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, lắp đặt camera an ninh, 5 tuyến đường điện thắp sáng đường quê, tuyến đường cờ; chỉnh trang khuôn viên 108 nhà văn hóa.

Đồng thời, Mặt trận tổ quốc đã chủ trì hiệp thương thống nhất, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với các phong trào, đề án như: phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; Đề án phát triển du lịch Tuyên Quang; Đề án giảm nghèo bền vững…

Một trong đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đó là hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền vận động theo hướng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã vận động hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động xây dựng hạ tầng cơ sở, làm đường bê tông nông thôn, hiến đất làm đường, nhà văn hóa: nhân dân hiến 14.093m2 đất, đóng góp 3,8 tỷ đồng, trên 29 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, lắp đặt camera an ninh, 5 tuyến đường điện thắp sáng đường quê, tuyến đường cờ; chỉnh trang khuôn viên 108 nhà văn hóa… Từ chủ trương và cách tuyên truyền, cách làm  đúng đã thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Đổi mới phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cũng đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân. Nhiều tổ nhóm, câu lạc bộ, tổ tiết kiệm được thành lập. Đặc biệt, là các tổ nhân dân tự quản đã và đang tiếp tục được phát triển, đi vào thực chất, hoạt động trên cơ sở Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, hiệp thương thống nhất với các thành viên, tổ chức hội để lựa chọn nội dung xây dựng mô hình tự quản trên địa bàn khu dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.760 mô hình tự quản tại các khu dân cư về phát triển kinh tế, giúp nhau xóa nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến học. Trong đó có hơn 2.260 tổ nhân dân tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động tích cực đã giúp giải quyết các vấn đề như vứt rác thải bừa bãi, xử lý rác thải ra môi trường nông thôn, góp phần giúp các xã xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi. Chú trọng thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai xây dựng các mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Vì người nghèo” góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương./.

Lại Kiều Trang/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục