Lâm Bình (Tuyên Quang): Khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nông thôn mới

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn huyện đã có 3/8 xã là Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can đạt chuẩn NTM. Số xã còn lại bình quân đạt 13,4 tiêu chí, tăng 9,9 tiêu chí so với năm 2011. Kết quả đó phản ánh cụ thể, sinh động sự tập trung, vào cuộc quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, nhất là sự vào cuộc và vai trò chủ thể của nhân dân đã được phát huy hiệu quả.


Ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình phát biểu tại lễ tổng kết 10 năm xây dựng NTM.

Phát huy vai trò cấp ủy, người đứng đầu

Mặc dù là huyện miền núi còn gặp vô vàn khó khăn, nhưng chính quyền huyện Lâm Bình luôn chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đây là yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững. Trong đó xác định rõ xây dựng NTM là chủ trương có tầm chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện Lâm Bình.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân thì vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM là rất quan trọng. Thực tế cho thấy, nơi nào cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tiễn thì nơi đó đạt kết quả cao.

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, huyện Lâm Bình luôn đề cao, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành. Ngay từ khi triển khai thực hiện, huyện đã ban hành Chương trình hành động, Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, bộ máy chỉ đạo, điều hành từ huyện đến xã, thôn, bản được thành lập.

Đối với cấp huyện, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; thành lập Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện để giúp việc cho Ban Chỉ đạo; cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban.

Cùng với đó, Ban Quản lý, điều hành xây dựng NTM được thành lập do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; đối với thôn, bản thành lập Ban phát triển thôn do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban.

Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện xây dựng NTM được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân.

Hiệu quả từ sự đồng thuận

Là huyện miền núi có xuất phát điểm thấp, huyện Lâm Bình xác định “đột phá” từ giao thông chính là “chìa khóa” để nâng cao đời sống người nông dân và xây dựng NTM trên địa bàn.

Theo đó, bắt đầu xây dựng NTM, huyện đã chú trọng đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống đường giao thông nông thôn. Hệ thống đường giao thông của huyện đã được chú trọng đầu tư, từng bước hoàn thiện, trong 10 năm huyện đã thực hiện kiên cố hóa 191,6km đường giao thông nông thôn. Từ kết quả thực hiện, đến hết tháng 6/2019, có 5/8 xã đạt tiêu chí, tăng 05 xã so với năm 2011 và tăng 02 xã so với năm 2015.


Bức tranh NTM của huyện Lâm Bình ngày càng khởi sắc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của chính quyền địa phương.

Trong xây dựng NTM, người dân giữ vai trò chủ thể vừa làm, vừa thụ hưởng do đó việc phát huy sự chủ động, tích cực tham gia của người dân được chú trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền trở thành cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện, bám sát phương châm dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ.

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2011 - 2015 là: 385.474 triệu đồng, trong đó: Vốn trực tiếp cho Chương trình xây dựng NTM là 24.171 triệu đồng từ ngân sách Trung ương; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 207.440 triệu đồng; vốn tín dụng 133.311 triệu đồng; huy động từ doanh nghiệp 12.679 triệu đồng; huy động đóng góp cộng đồng dân cư 7.873 triệu đồng.

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 là: 412.171 triệu đồng, trong đó: Vốn trực tiếp cho Chương trình xây dựng NTM 125.898 triệu đồng (ngân sách Trung ương 64.438 triệu đồng, ngân sách tỉnh 50.110 triệu đồng, ngân sách huyện 11.350 triệu đồng); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 128.452 triệu đồng; vốn tín dụng 140.726 triệu đồng; huy động từ doanh nghiệp 2.400 triệu đồng; huy động đóng góp cộng đồng dân cư 14.701 triệu đồng. Ngoài hiến đất làm đường, nhiều người dân địa phương đã đóng góp tiền bạc, công sức xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

Tại huyện Lâm Bình, phát triển nông nghiệp được coi là giải pháp đột phá trong xây dựng NTM. Huyện đã triển khai nhiều chính sách nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, quy mô hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh tập trung các loại nông sản thế mạnh.

Hiện nay, toàn huyện có 50 hợp tác xã, trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 20 hợp tác xã, các hợp tác xã đã thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012; kinh tế trang trại cũng có bước phát triển, toàn huyện có 03 trang trại, tăng 03 trang trại so với năm 2011. Từ kết quả thực hiện, đến nay toàn huyện có 7/8 xã đạt tiêu chí, tăng 06 xã so với năm 2011 và tăng 01 xã so với năm 2015.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, đáp ứng cơ bản về nhu cầu giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin - truyền thông; quyền làm chủ, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, nhất là trong tham gia thực hiện các chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương được duy trì, củng cố và phát triển; môi trường, an toàn thực phẩm được được người dân quan tâm.

Kết quả đạt được trong xây dựng NTM của huyện Lâm Bình 10 năm qua rất trân trọng, tự hào. Điều đó, phản ánh sinh động, chân thực của ý Đảng - lòng dân. Tin tưởng rằng với truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng quê hương Lâm Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: Tâm Sáng/Báo Xây dựng

Tin cùng chuyên mục