Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Tuyên Quang

Để đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020.

Ảnh: Diện mạo nông thôn xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (một trong các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang)

Theo đó, năm 2019 tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 ở các cấp (tỉnh, huyện, xã) và đến cơ sở thôn, bản. Quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn toàn tỉnh phải đảm bảo đạt được mục tiêu:

Một là, đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm  để triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025.

Hai là, đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chính sách thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Ba là, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tiêu chí xã nông thôn mới và theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đảm bảo đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và tránh hình thức; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân được tham gia ý kiến.

Hình thức tổ chức tổng kết được thực hiện ở các cấp như sau:

Đối với xã: Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn đánh giá kết quả 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, đề án được phê duyệt. Hoàn thành tổng kết trong tháng 7/2019.

Đối với huyện, thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các xã đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới và tổ chức Hội nghị tổng kết ở các xã. Tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổ chức Hội nghị tổng kết trên địa bàn huyện, thành phố. Căn cứ điều kiện thực tế các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp nội dung đi thăm thực tế mô hình xã nông thôn mới trên địa bàn. Hoàn thành tổng kết trước ngày 20/8/2019.

Đối với tỉnh: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kinh nghiệm qua 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian tổ chức Hội nghị trong tháng 9/2019.


Ảnh: Hoạt động thông tin - tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện ở Tuyên Quang

Để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch. Đồng thời giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tiến hành và hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2019.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục