Huyện Lâm Bình triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/4/2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và thông qua dự thảo kế hoạch về thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Nguyễn Văn Dưng – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia  huyện Lâm Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lâm Bình chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện. Cùng dự có đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Ma Ngọc Trường – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện đến hết năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2019 và kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời thông qua dự thảo Kế hoạch của huyện về thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo, hết năm 2018 huyện Lâm Bình có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí, 02 xã đạt 12 tiêu chí, 01 xã đạt 11 tiêu chí, 01 xã đạt 09 tiêu chí và 01 xã đạt 07 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 07 tiêu chí và số tiêu chí bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã. Kế hoạch năm 2019, phấn đấu nâng số tiêu chí bình quân lên 14,4 tiêu chí/xã; thực hiện duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới đã đạt chuẩn trên địa bàn các xã của huyện.


Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đối với 03 xã đã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phải gắn với mục tiêu: Xây dựng xã có kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; đẩy mạnh thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả, bền vững.

Về tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, huyện Lâm Bình xác định đây là tiêu chí khó, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực hiện thành công tiêu chí không những thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường, mà nhận thức đó còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để thực hiện các tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, đặc biệt về kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa, an ninh trật tự,… để hướng tới cuộc sống tốt đẹp, văn minh, hiện đại hơn. Chính vì vậy, huyện đã lựa chọn tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm để xây dựng kế hoạch chuyên đề nhằm đặt ra mục tiêu cụ thể để huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, các xã và tiếp tục khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, người dân trong thực hiện tiêu chí.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh nhấn mạnh: Kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới của huyện những năm qua đã khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Ban Chỉ đạo huyện, của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn huyện; kết quả đạt được đã góp phần cùng với tỉnh hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hàng năm về xây dựng nông thôn mới. Với cách làm sáng tạo, cùng với sự tập trung chỉ đạo trong việc ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm là giải pháp đảm bảo để huyện Lâm Bình thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, việc cụ thể hóa tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm thành kế hoạch chuyên đề là cách làm chủ động, sáng tạo và cần thiết phải triển khai nhân diện rộng đến các huyện, thành phố và các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý, năm 2019 tỉnh Tuyên Quang thực hiện tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo chỉ đạo của Trung ương, đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Lâm Bình cần sớm triển khai kế hoạch của tỉnh để thực hiện tổng kết đến cơ sở thôn, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã được xác định tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dưng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các xã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách, thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, quản lý tiêu chí theo lĩnh vực ngành và địa bàn được phân công phụ trách trên cơ sở bám sát nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện đã được xác định trong các kế hoạch. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và một năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cơ quan thường trực Chương trình tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể hơn, gắn với từng nội dung thực hiện phải giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành, kết quả cần đạt được nhằm gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, năm 2019 huyện Lâm Bình sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện đã đề ra nhằm hoàn thành kế hoạch chung toàn tỉnh. Cấp huyện, cấp xã sẽ cụ thể hóa Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đảm bảo bám sát mục đích, yêu cầu và tiến độ thực hiện đã được tỉnh đề ra./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục