Họp đánh giá tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2024

Sáng ngày 20/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 chủ trì cuộc họp

Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Báo cáo số 199/BC-SKH ngày 17/5/2024, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 về việc giao dự toán NSNN năm 2024; Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư vốn NSNN năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập, thẩm định, trình phê duyệt, phân bổ giao ngay 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh đảm bảo thời gian theo đúng quy định tại Điều 61, Luật Đầu tư công năm 2019.

Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn NSNN năm 2024 thực hiện các Chương trình MTQG được tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết 100% vốn NSNN được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.333.741 triệu đồng (vốn đầu tư: 851.669 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 482.072 triệu đồng) và vốn ngân sách địa phương bố trí đối ứng cho các Chương trình là 34.072 triệu đồng (vốn đầu tư: 28.741 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 5.331 triệu đồng). Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển, dự toán NSNN năm 2024 của 03 Chương trình MTQG đến các cơ quan, đơn vị. Đến nay, tổng số giải ngân vốn NSNN năm 2024 là 159.286,13/1.631.349 triệu đồng, đạt 9,76% (vốn năm 2024: 132.467,33/1.367.813 triệu đồng, đạt 9,68%; vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024: 26.818,8/263.536 triệu đồng, đạt 10,18%). Cụ thể đối với từng Chương trình MTQG: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 6.067,557/264.510 triệu đồng, đạt 2,29%. Chương trình MTQG phát triển kinh tế phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 107.354/780.225 triệu đồng, đạt 13,8%. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 23.409/323.078 triệu đồng, đạt 7,25%.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo và giao cụ thể nhiệm vụ công việc đến từng cơ quan, đơn vị.

Đối với việc lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 27/3/2024 Lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 -2025 tỉnh Tuyên Quang, trong đó lựa chọn huyện Sơn Dương và huyện Na Hang thực hiện thí điểm. Theo đó, đề xuất giao mục tiêu, nhiệm vụ của 02 huyện tương ứng với mục tiêu, nhiệm vụ chính của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết năm 2025.

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15: Hiện nay các cơ quan chủ trì chương trình đang tiếp tục rà soát đề xuất điều chỉnh.

Trên cơ sở ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn còn rất chậm, nhiều nội dung, công trình, dự án chưa giải ngân, nhất là tại các huyện có vốn giao lớn như: Na Hang, Lâm Bình, Yên Sơn...

 Để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đảm bảo tiến độ theo quy định, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến triển khai thực hiện 03 Chương trình, chính sách đặc thù nêu tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội.

Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn với tinh thần “quyết liệt, chủ động” theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp thực hiện giải ngân chậm.

Chỉ đạo rà soát, xác định nhiệm vụ và kinh phí thuộc dự toán ngân sách nhà nước được giao các năm 2022, 2023 thực hiện Chương trình được chuyển nguồn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng kinh phí; đặc biệt là giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ theo tháng các nội dung công việc được giao.

Đối với việc rà soát điều chỉnh vốn đầu tư, vốn sự nghiệp của 03 Chương trình MTQG thực hiện xong trong tháng 5/2024. Đảm bảo đến ngày 30/6, tiến độ giải ngân đạt 40% nguồn vốn giao, đến ngày 30/9 đạt 75% và đến ngày 31/12 giải ngân được ít nhất 95% nguồn vốn giao. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các nội dung xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 trước ngày 23/5/2024./.

Nguyễn Thị Thu Hương/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục