Họp Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 28/9/2022, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì buổi họp. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi họp ngày 28/9/2022 tại Hội trường UBND tỉnh

Hội nghị đã được nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Kế hoạch, 04 Quyết định; Trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Trình đề nghị thẩm định kế hoạch vốn tại 15 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Đối với các xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, được các huyện và xã tích cực triển khai thực hiện: Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa: Đã hoàn thành 11/19 tiêu chí, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên: Đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên: Đã hoàn thành 09/19, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên: Đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn: Đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn: Đã hoàn thành 11/19 tiêu chí, xã Hào Phú huyện Sơn Dương: Đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương: Đã hoàn thành 14/19 tiêu chí.

Đối với các xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022: Xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa: Đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn: Đã hoàn thành 09/19 tiêu chí, xã Hồng Lạc huyện Sơn Dương: Đã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương: Đã hoàn thành 11/19 tiêu chí, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang: Đã hoàn thành 18/19 tiêu chí.

 Đối với các xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022: Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất), Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương: (Đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường và chất lượng môi trường sống) và lựa chọn thôn Thác Nóng triển khai thực hiện thôn thông minh.

Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đề ra và có 11 ý kiến phát biểu, thảo luận. Nội dung ý kiến phát biểu tập trung vào làm rõ thêm một số vấn đề như triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc ở các địa phương; tiến độ thực hiện các tiêu chí; phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thành phố cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vốn còn thiếu (39,261 tỷ đồng) đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 2021 và Kế hoạch vốn đối với 15 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu là (391,167 tỷ đồng), trong tuần tới UBND tỉnh sẽ chủ trì họp với Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và sẽ có quyết định để các địa phương triển khai thực hiện chương trình.

Về thực hiện kế hoạch năm 2022: Với các 08 xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn NTM, 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 và 28 thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”;  56 vườn hộ gia đình đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới” các huyện và xã phải xây dựng giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Không chỉ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đảm bảo hoàn thành các tiêu chí mà cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống,thu nhập của nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện một số tiêu chí liên quan đến đóng góp tiền, vật chất và công sức của nhân dân như: Giao thông (vận động hiến đất), Môi trường (xây dựng nghĩa trang) …phải chủ động triển khai lập hồ sơ, đảm bảo khi có đầu tư của nhà nước là có thể thực hiện được ngay; Đối với huyện Na Hang và huyện Lâm Bình mặc dù năm 2022 không có xã về đích nhưng vẫn phải tập trung quyết liệt để nâng cao tiêu chí bình quân.

Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị các cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, cơ quan liên quan đến hết ngày 02/10/2022 phải ban hành văn bản hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách. (Đến nay mới có Sở Xây dựng; Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông và Sở Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Nguyễn Thế Giang đề nghị các địa phương căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2022, chủ động rà soát, củng cố, các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2022 đảm bảo giữ vững các tiêu chí đã được công nhận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thành phố chủ động, tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện năm 2022 đã đề ra./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục