Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các chuyên đề phục vụ công tác đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

Kính gửi: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05/10/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở Quyết định số 4072, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã mời một số nhà khoa học, chuyên gia là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của một số Bộ, ngành liên quan biên soạn các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng. Đến nay, 14 chuyên đề đã hoàn thành biên soạn, được Hội đồng nghiệm thu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá đạt yêu cầu, gồm:

1. Nhóm 1: Kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới, gồm các chuyên đề:

- Chuyên đề 01: Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2016-2020;

- Chuyên đề 02: Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới;

- Chuyên đề 03: Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới.

2. Nhóm 2: Một số nội dung trọng tâm của xây dựng nông thôn mới, gồm các chuyên đề:

- Chuyên đề 05:  Quy hoạch chung xây dựng xã và Đề án xây dựng nông thôn mới của xã;

- Chuyên đề 06: Một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững;

- Chuyên đề 07: Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn;

- Chuyên đề 08: Phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

3. Nhóm 3: Nghiệp vụ cơ bản để xây dựng nông thôn mới, gồm các chuyên đề:  

- Chuyên đề 09: Quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới;

- Chuyên đề 10: Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn;

- Chuyên đề 11: Phân tích, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã có sự tham gia của người dân;

- Chuyên đề 12: Theo dõi - đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân.

4. Nhóm 4: Kỹ năng thúc đẩy phát triển cộng đồng, gồm các chuyên đề:

- Chuyên đề 15: Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới;

- Chuyên đề 16: Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng;

- Chuyên đề 17: Kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng.

Để kịp thời phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các chuyên đề này (gửi kèm theo). Đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh căn cứ các chuyên đề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, xây dựng kế hoạch, biên soạn bổ sung các chuyên đề (nếu thấy cần thiết để phù hợp với thực tiễn địa phương) và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp (các chuyên đề đồng thời được đăng tải trên website: www.nongthonmoi.gov.vn).

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, song trong quá trình biên soạn, các tác giả sẽ khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Do vậy, trong quá trình tổ chức tập huấn, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) để có cơ sở chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.

Tài liệu đính kèm:

5842/BNN-VPĐP

Tài liệu

Theo nongthonmoi.gov.vn

Tin cùng chuyên mục