Khó khăn thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Vì thế, những năm qua, Tuyên Quang luôn chú trọng ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện Yên Sơn giảm nghèo bền vững

Trong năm qua, huyện Yên Sơn đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống ...