Tú Thịnh trên đường về đích nông thôn mới

Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo phát huy được vai trò chủ thể của người dân và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến ...