316. Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Chính phủ Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
317. Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Chính phủ Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
318. Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017
319. Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2017
320. Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020
321. Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
322. Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch và vốn đầu tư ngân sách tỉnh, dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2016
323. Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 8/12/2016 của Bộ Ban Ngành về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, thay thế Quyết định số 12151/QĐ-BCT ngày 31/12/2014 của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
324. Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
325. Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
326. Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp
327. Hướng dẫn số 4688/HD–BVHTTDL ngày 14/11/2016 của Bộ Văn hóa thể thao du lịch thực hiện Tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
328. Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Về việc bổ sung kế hoạch vốn thực hiện kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên của tỉnh năm 2016
329. Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
330. Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020