121. V/v triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với các xã (Tràng Đà, Lưỡng Vượng), thành phố Tuyên Quang  
122. Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/1/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022
123. Quyết định số 224/QĐ-BNN-VPĐP ngày 18/1/2022 của Bộ Ban Ngành về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mói giai đoạn 2021-2025
124. Hồ sơ về việc thẩm định, xét, công nhận xã Tràng Đà, Lưỡng Vượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2021     
125. Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Về việc Thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
126. Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 2/12/2021 của UBND tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
127. Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Chính phủ về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
128. Quyết định về việc thành lập Đoàn Thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
129. Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
130. Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết sô 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
131. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 Về việc phân công các thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
132. Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
133. Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
134. Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025  
135. Quyết định Về việc công nhận xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020