346. Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Về việc bổ sung kế hoạch vốn thực hiện kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên của tỉnh năm 2016
347. Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
348. Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
349. Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
350. Quyết định số 4168/QĐ-BNN-VPĐP ngày 13/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNTvề Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
351. Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt mẫu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn, bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
352. Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
353. Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
354. Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020
355. Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch và vốn đầu tư ngân sách tỉnh, dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2016
356. Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
357. Hướng dẫn số 961/HDLN-SKH&ĐT-TC-SXD-SGTVT-SNN&PTNT-KBNN ngày 14/9/2016 của Sở Liên ngành về Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020   
358. Hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   
359. Chương trình phối hợp số 1933/CTPH-SNN-CCB ngày 14/9/2016 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Cựu chiến binh tỉnh, giai đoạn 2016-2020
360. Hướng dẫn số 714/ HD-SXD ngày 12/9/2016 của Sở Xây dựng về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, và trình tự kỹ thuật thi công xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, chợ nông thôn, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang