166. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
167. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
168. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
169. Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
170. Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
171. Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020
172. Hướng dẫn đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa- du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020
173. Công văn số: 37 /SNN-PTNT ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (xã Thái Bình)
174. Công văn số: 01 /VPĐP-KHCS ngày 13/01/2020 của Văn Phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh V/v Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ( xã Thái Bình)    
175. Quyết định V/v Ban hành Tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020
176. Quyết định số 03/QĐ-UBND ngàu 07/01/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020
177. Công văn số 2033/SNN-PTNT ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNR V/v thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
178. Công văn số 154/VPĐP-NV ngày 31/12/2019 của Văn phòng điều phối Nông thôn mới về việc đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Xã Hồng Thái, huyện Na Hang)    
179. Công văn số 154/VPĐP-NV ngày 31/12/2019 của Văn phòng điều phối Nông thôn mới về việc đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa)    
180. Công văn số 154/VPĐP-NV ngày 31/12/2019 của Văn phòng điều phối Nông thôn mới về việc đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương)