1. Văn bản số 635/SYT-KH ngày 08/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 9.3 - Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020
2. Văn bản số 55/CV-CTK ngày 06/5/2019 của Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020
3. Văn bản số 306/SGDĐT-KHTC ngày 06/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí giáo dục xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu
4. Văn bản số 690/BCĐ-VPĐP ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  
5. Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổng kết Phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020
6. Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020
7. Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu vốn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
8. Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
9. Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
10. Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
11. Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
12. Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
13. Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
14. Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
15. Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018