1. Văn bản số 106-CCTL-QLCTTL&NSNT ngày 24/6/2019 của Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí thủy lợi nâng cao trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020
2. Văn bản số 370/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 11.1, 11.2 thuộc tiêu chí “Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội”
3. Văn bản số 752/SXD-QLN ngày 03/6/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020
4. Văn bản số 330/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/5/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 18.2, 18.3 thuộc tiêu chí “Hành chính công” xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
5. Văn bản số 615/SLĐTBXH-BTXH ngày 28/5/2019 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo trong bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
6. Văn bản số 589/SLĐTBXH-BTXH ngày 22/5/2019 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội giai đoạn 2018-2020
7. Văn bản số 635/SYT-KH ngày 08/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 9.3 - Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020
8. Văn bản số 55/CV-CTK ngày 06/5/2019 của Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020
9. Văn bản số 306/SGDĐT-KHTC ngày 06/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí giáo dục xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu
10. Văn bản số 690/BCĐ-VPĐP ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  
11. Văn bản số 234/TTN-HC ngày 03/5/2019 của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020
12. Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổng kết Phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020
13. Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020
14. Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu vốn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
15. Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020