Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn (bản) trên địa bàn tỉnh theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động để giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương. Trong các hoạt động đó, có việc xây dựng nhà văn hóa thôn làm nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong thôn.