Phúc Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2018 thay vì “nghỉ lấy sức”, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới là củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là hoàn thiện hạ tầng cơ sở, giữ gìn môi trường, nâng cao nguồn thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020.

Nông thôn đã thực sự mới

Không chỉ là đầu tàu kinh tế năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của cả nước, quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Đông Nam bộ ...