Xây dựng NTM, chú trọng hơn vào “tiêu chí mềm”

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, có thể thấy rất rõ là diện mạo nông thôn ở nhiều địa phương đã có những thay đổi rõ rệt. Song thời gian tới cần phải chú trọng hơn vào những tiêu chí mềm.