Tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019

Ngày 05/8, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019 cho 110 học viên là cán bộ, chuyên viên phụ trách OCOP cấp huyện, cấp xã và đại diện các doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đại Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khia mạc lớp tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên sẽ được nghe giới thiệu 07 chuyên đề, gồm các nội dung chủ yếu như: Việc triển khai Chương trình tại một số địa phương trong và ngoài nước; hệ thống các văn bản triển khai thực hiện Chương trình của Trung ương và của tỉnh; xúc tiến thương mại sản phẩm; Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; quản lý và giám sát sản phẩm OCOP…

Theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức tập huấn cho gần 500 học viên, với mục tiêu: Tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn huyện, tỉnh, quốc gia theo Chương trình OCOP. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 sản phẩm tổ chức phát triển sản xuất theo Chương trình OCOP đạt quy mô hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc  đạt các  tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác; thực hiện liên kết giữa Hợp tác xã với Tổ hợp tác và các hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP.

Việc triển khai công tác đào tạo, tập huấn sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện Chương trình nâng cao được năng lực chuyên môn, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ sản xuất sẽ tiếp cận được những thông tin bổ ích, tác động trực tiếp đến việc triển khai Chương trình, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch chung của tỉnh đã đề ra./.

La Thị Duyên/Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục