Giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018

Chiều ngày 14/6/2019, tại Hội trường UBND tỉnh, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quang cảnh buổi làm việc tại Hội trường UBND tỉnh

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn còn có đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh.

Làm việc với Đoàn, phía Ban Chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Thường trực BCĐ,  cùng các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố là thành viên BCĐ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Thường trực BCĐ đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018. Theo báo cáo, các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2018 là 30 xã, trong đó giai đoạn 2016 - 2018 có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2016 có 06 xã; năm 2017 có 07 xã; năm 2018 có 07 xã, năm 2018 vượt 01 xã so với kế hoạch). Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 10 tiêu chí/xã năm 2015, lên 11 tiêu chí/xã năm 2016, 12 tiêu chí/xã năm 2017 và đạt 13,06 tiêu chí/xã năm 2018. Năm 2018 vượt 0,6 tiêu chí/xã so với kế hoạch.


Đ/c Nguyễn Văn Việt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên Thường trực BCĐ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình

Tổng nguồn lực để thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2018 khoảng trên 5,5 nghìn tỷ đồng, trong đó: vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước 1,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,65%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 653 tỷ đồng, chiếm 11,68%; vốn tín dụng 3.3 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,28%; vốn doanh nghiệp 273 tỷ đồng, chiếm 4,88%; nhân dân đóng góp  239 tỷ đồng, chiếm 4,27%; vốn huy động hợp pháp khác (từ các Quỹ) 13,091 tỷ đồng, chiếm 0,23%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, trong thời gian qua Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát tại 17 xã, các huyện, thành phố và một số sở, ngành về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018. Qua giám sát nhận thấy diện mạo nông thôn mới ở địa phương đã có sự thay đổi mạnh mẽ tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; trình độ, nhận thức của nhân dân được nâng lên, đặc biệt là ở xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng ở địa phương.


Đ/c Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, qua giám sát thực tế tại cơ sở và nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo, vẫn còn một số nội dung cần làm rõ và cần có giải pháp cụ thể trong thời gian tới như: kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 8/6/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 còn thấp. Việc thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm ở một số xã chưa đảm bảo bền vững. Việc huy động nguồn lực của nhân dân còn hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp.


Đ/c Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2018 đã đản bảo theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Từ hệ thống văn bản pháp lý về quản lý, điều hành Chương trình cơ bản được xây dựng hoàn thiện, tạo cơ sở cho các cấp thực hiện. Hoàn thành các quy định về xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 05 năm và hằng năm, tạo sự chủ động cho các ngành, địa phương chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và đề xuất các giải pháp cụ thể trong thực hiện chương trình. Công tác huy động nguồn lực đã được quan tâm với định hướng ưu tiên bố trí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính; cân đối bố trí đối ứng nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép với các chương trình, dự án, đề án khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh và huy động sự đóng góp của toàn thể xã hội tham gia,  không để nợ đọng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục