Các xã tập trung triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Năm 2019, tỉnh Tuyên Quang cùng với cả nước triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (Tổng kết trước 01 năm), đến nay, toàn tỉnh đã có 66/129 xã tổ chức tổng kết.

Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng NTM tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Từ kế hoạch trên, các huyện, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết đảm bảo tiến độ, kế hoạch chung của tỉnh. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là dịp để các xã đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả 10 năm thực hiện Chương trình, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đề ra quan điểm, nguyên tắc, chủ trương và giải pháp thực hiện Chương trình trong giai đoạn tiếp theo và kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện kế hoạch, các xã đã bám sát nội dung để cụ thể hóa thành kế hoạch ở địa phương mình, triển khai tổng hợp báo cáo đánh giá cụ thể, toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Một số xã đã tổ chức tổng kết đáp ứng đúng thời gian theo kế hoạch của tỉnh; Hội nghị được tổ chức trang trọng, mời thành phần lãnh đạo cấp trên đến dự và chỉ đạo như: Xã Khuôn Hà, Phúc Yên, Thổ Bình, Hồng Quang, huyện Lâm Bình; xã Khau Tinh, Sinh Long, huyện Na Hang; xã Phúc Ninh, Mỹ Bằng, Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến hết tháng 7 năm 2019, có 66/129 xã đã tổ chức Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, đạt 51,16% kế hoạch. Cụ thể: huyện Lâm Bình 5/8 xã; huyện Na Hang 2/11 xã; huyện Chiêm Hóa 2/25 xã; huyện Hàm Yên 2/17 xã; huyện Yên Sơn 27/30 xã; huyện Sơn Dương 23/32 xã; thành phố Tuyên Quang 5/6 xã.

          Theo đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đến hết tháng 7 năm 2019 có 66 xã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, đạt trên 50% kế hoạch. Như vậy còn gần 50% số xã chưa tổ chức tổng kết, thực hiện chậm so với kế hoạch của tỉnh. Thời gian tới Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo các xã đẩy mạnh triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo việc tổ chức tổng kết ở cấp huyện và cấp xã hoàn thành trước ngày 20/8/2019.


Các cá nhân tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được khen thưởng của Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Tổng kết 10 năm là dịp để Đảng ủy, chính quyền mỗi xã nhìn lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đó có sự so sánh giữa năm này với năm khác, giai đoạn này với giai đoạn khác và giữa thôn này với thôn khác trong cùng xã. Thông qua tổng kết để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh... nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục