Công an huyện Chiêm Hóa hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng các công trình vệ sinh trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 08/7/2019, tại xã Tân Thịnh, Công an huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Tân Thịnh triển khai thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới. Bằng việc làm cụ thể là hỗ trợ toàn bộ cấu kiện, vật liệu và chung tay cùng nhân dân xây dựng 10 công trình vệ sinh cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thịnh.